18 maj Tomas talar på manifestation i Örebro

När jag nu ska prata här i dag är jag representant för Örebros nätverk av män för kvinnofrid. Ett av flera nätverk som finns i anslutning till den nationella föreningen Män för jämställdhet. 

Det finns på flera håll i vårt land män som organiseras sig för att visa att också vi är en del av jämställdhetsutvecklingen, men här i Örebro har vi valt att fokusera på frågan om mäns våld mot kvinnor. Den stora frågan för oss är att hela tiden föra det goda samtalet om män, maskulinitet och jämställdhet för att med de kunskaper dessa samtal leder till kunna agera där vi finns i vår vardag för att öka kvinnofriden och jämställdheten i samhället. 

I inbjudan till dagens möte står det också att jag i min vardag finns på Regeringskansliet. Där arbetar jag med frågor som rör mäns våld mot kvinnor och just nu är jag den tjänsteperson som samordnar framtagandet av en nationell handlingsplan för att motverka mäns våld mot kvinnor, som regeringen kommer att presentera innan året har tagit slut. Den handlingsplanen kommer också att ta upp frågor också rör mäns våld mot kvinnor i hederns namn och våld i samkönade relationer. Redan nu, innan den planen är antagen, har regeringen med kraft gått in för att skapa möjligheter för att öka jämställdheten och därmed kvinnofriden i vårt land. En anslagshöjning från 40 till 400 miljoner för att öka kvinnofriden, forska om kvinnors hälsa och andra jämställdhetssatsningar finns med i budgeten för 2007. En proposition för att öka stödet till våldsutsatta kvinnor har redan antagits och där har bland annat länsstyrelserna fått tillsammans 109 miljoner kronor för att stödja kommuner som vill satsa på kvinnofridsfrågor, gärna i samarbete med de kvinno- och brottsofferjourer som redan finns, eller i etablerandet av nya sådana möjligheter i de kommuner kvinnojourer inte finns.  Det handlar om samverkan i kommuner, över myndighetsgränser, för att öka kunskaperna och förståelsen av att kvinnor som utsätts för våld behöver mötas med kunskap om vad detta innebär. Handlingsplanen kommer att se frågan om mäns våld mot kvinnor som övergripande och i detta inbegrips också mäns våld mot funktionshindrade kvinnor och våld mot kvinnor med missbruksproblem. Men det innebär också att män som utsätter kvinnor för våld ska få tillgäng till programverksamhet för att få hjälp med att ändra sitt destruktiva beteende. Både de män som dömts för våldet och de män som själva söker stöd för att motverka sitt beteende innan de själva tagit till våld. Men den heltäckande planen för att arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor ska bli mer effektivt kommer regeringen att presenterar under hösten.  

Som jag redan sagt: När jag i dag pratar gör jag det inte i regeringens namn som representant för Örebros nätverk av män för kvinnofrid. Och jag vill rikta detta tal fram för allt till de män som undrar vad vi kan göra för att motverka mäns våld mot kvinnor. Jag vill med några punkter ge exempel på vad män kan göra för att motverka könsbaserat våld. Grunden för dessa punkter har jag hämtat från Jackson Katz. En man som arbetar med dessa frågor inom bland annat idrottsvärlden och inom armén i U.S.A. och som räknas som en av de mest aktiva männen i U.S.A. som arbetar antisexistiskt. Men jag har tagit mig friheten att göra dem något mer anpassade till de sammanhang vi har här i Sverige.  

·        Prata om Mäns våld mot kvinnor som en mansfråga. Använd inte ord som kvinnovåld, familjevåld eller ungdomsvåld. Sätt fokus på den som är aktör och inte på den som utsätts för våldet.

·        Mäns våld mot kvinnor är en mansfråga och därför ska vi också involvera män som kommer från olika grupper i samhället för att motverka detta våld. Det är aldrig fråga om en annan man eller en annan kultur som bär på våldet, eller någon som druckit för mycket sprit. Det mest gemensamma för våld i samhället är att det är män som utövar det.

·        Prata inte bara om män som utövare av våld utan också som offensiva ansvarstagare som genom vårt agerande kan motverka våld.

·        Om en nära anhörig, en kompis, en arbetskamrat, en lagkamrat inom idrottens värld pratar illa om sin partner ? eller om kvinnor i största allmänhet ? vänd då inte ryggen till. Försök i stället att prata med honom om vad han just har sagt. Vad betyder det att han talar illa om eller skämtar om kvinnor på ett ovärdigt sätt? Gör något i stället för att bara passivt åse eller följa med i jargongen.

·        Ha modet att titta inåt i dig själv! Ifrågasätt vad du själv har för attityder gentemot kvinnor, funktionshindrade, homosexuella, människor med annan etnisk bakgrund, eller kvinnor med missbruk. Kanske bär du själv på sexistiska värderingar? Den sista att upptäcka oceanen är fisken finns det ett kinesiskt ordspråk som säger och som i det här fallet betyder att den sista som upptäcker privilegiet i att tillhöra normen i samhället är den som är normen. Alltså den vita heterosexuella medelålders mannen.

·        Om du misstänker att en kvinna du känner är utsatt för våld från en man, eller att din homosexuella kamrat är utsatt av sin partner, eller att hon eller han blir sexuellt trakasserad. Fråga henne eller honom vad du kan göra för att hjälpa till. Visa att du ser och förstår! 

·        Lär dig känna igen och prata sedan om den homofobi som finns i samhället och bland oss män. Diskriminering mot homosexuella är fortfarande ett stort problem och en viktig del i arbetet för att motverka det könsbaserade våldet. Fortfarande är de så kallade hatbrotten mot homosexuella inte speciellt ovanliga.

·        Ta del i utbildningsprogram, läs böcker, se på filmer och läs artiklar som handlar om maskuliniteter, feminism och jämställdhet. Lär dig mer om frågor som har med jämställdhet att göra - och inte minst du som man fundera över vad som är manlighet.

·        Stöd inte porrindustrin och sexismen som breder ut sig i samhället. Vägra att köpa tidningar och magasin med sexistiska inslag. Motverka porrfilmer på hotell genom att boka porrfritt när du är ute och reser. Protestera mot sexistiskt reklam.

·        Var som man en god förebild för unga människor. Du som är idrottsledare, fritidsledare, lärare eller varför inte förälder eller på andra sätt kommer i kontakt med flickor och pojkar ska aldrig använda sexistiska begrepp. Ifrågasätt dig hela tiden på vilket sätt du behandlar flickor och pojkar olika och tänk på om detta är nödvändigt i just den situationen. Tänk på vad du uttrycker där framför TV´n eller i andra vardagliga situationer

·        Var en allierad med kvinnorörelsen och andra organisationer som driver frågor om att motverka mäns våld mot kvinnor och sexism. Delta i manifestationer som denna och andra som anordnas för att visa på hur viktigt det är att motverka könsbaserat våld. Om det finns penninginsamlingar stöd dessa.

·        Ännu ett konkret sätt är också att vara med i Örebros nätverk av män för kvinnofrid. Den tredje lördagen varje månad träffas vi på puben Harrys för att föra samtal om dessa frågor och för att planera aktiviteter som kan göras. Redan nu på lördag den 19 maj kommer män att träffas klockan 17.00 

Nu är vi tillbaka i cyberspace

Hej kamrater i Nätverket för kvinnofrid! 

Under våren har några av männen i vårt nätverk träffat en grupp av män bestående av män med annat etniskt ursprung än svenskt, inom SFI-undervisningen i en samtalsserie om kvinnofrid m m. Vi har haft sammanlagt fyra träffar med mansgruppen. Vi har börjat med en dialog och erfarenhetsutbyte om hur det är/var att vara man i våra resp hemländer. Vi har också haft en motsvarande dialog om hur vi upplevt/upplever kvinnornas situation bl a med utgångspunkt från mänskliga rättigheter och konventioner om jämställdhet och kvinnofrid m m.  

Vi som representerar det manliga nätverket har upplevt samtalen som intressanta, givande och värdefulla för oss själva. Männens som deltagit har visat stort intresse för och uppskattning av de möten och samtal vi haft. De har också vid flera tillfällen framför önskemål till såväl oss som representanter för SFI-undervisningen om att de hittillsvarande deltagarna ska få fortsätta att delta i liknande träffar och samtal.  

Och fortsättning följer med ytterligare fyra träffar med en annan mansgrupp från SFI med början fredag den 11.5 samt 25.5, 1.6 och 8.6!
 Om utfallet av dessa träffar blir bra vill man eventuellt från SFI:s sida fortsätta under nästa termin och det kan då komma att röra sig om ett flertal mansgrupper! Nu undrar vi om det finns fler män som är med i vårt nätverk som vill delta i dessa grupper på SFI? Blir vi tillräckligt många är detta något som vi kan fortsätta med under hösten. Kanske skulle vi också någon gång i sommar kunna ha ett utbildningstillfälle för oss som leder dessa träffar. 

Du som vill vara med på detta ta gärna kontakt med oss via kontaktmöjligheten som du kan se här på bloggen.
Eller kom till vår nästa träff som vi har på HarrysLördagen den 19 maj klockan 17.00Dit är du välkommen även om du inte känner dig mogen för att leda träffar med andra män. Du kanske känner för det goda samtal som vi brukar ha när vi träffas så är på lördagseftermiddagen?  

P.S. Har ni sett
DN´s serie om män och mansrörelsen från förr? D.S.