Ny träff på lördag

Hej Män för kvinnofrid i Örebro!

Vårt nätverk står inför viktiga utmaningar!


Under våren 07 har det inte varit någon större uppslutning vid våra

lördagsträffar trots att vi har tillgång till bra lokaler i en trevlig miljö

på Harrys vid turistbåtshamnen Svartån, Örebro

Men en liten kärngrupp har i alla fall ställt upp och haft goda samtal och

också fått fram goda och intressanta uppslag för den fortsatta verksamheten.

Samtidigt ställs vi inför allvarliga utmaningar då två av våra främsta företrädare

nödgas minska sitt aktiva deltagande i nätverket.

När vi äntligen kunnat glädjas åt att vårt nätverk fått sin första domprost

drabbas nätverket av att domprosten ifråga, Mats Hermansson, får Visby

och Gotland som sin stationeringsort. Vi framför hjärtliga gratulationer och

lyckönskningar till Mats! men beklagar förstås att han inte blir stationerad

på hamnmagasinet i Örebro. Hamnstad som hamnstad! Vi som har haft

förmånen att lära känna Mats kan vittna om att han är en lysande talare

och utmärkt coach vare sig han agerar på interna möten, torgmöten eller

parkvandringar m m. Vi förmodar att Mats därmed tvingas begränsa sitt

internationella missionärsarbete men hoppas att han i framtiden ska se

Örebro som sin viktigaste utpost för fortsatt missionärsarbete!

En annan betydelsefull ledargestalt bl a för vårt nätverk är Tomas Wetter-

berg som p g a sin personlighet och sin ställning som ledande expert inom

arbetet för jämställdhet och mot våld i olika former varit en mycket

värdefull tillgång på det nationella planet och givetvis även för vårt nätverk.

Tomas har haft det slitsamt med att bo i Örebro, i sitt arbete vara stationerad

i Stockholm och ha hela landet som sitt arbetsfält.

För att få mer tid med det egna nätverket och minska den omfattande restiden

har han nu bosatt sig i Hallsberg, vilket logistiskt verkar förnuftigt samtidigt

som vi djupt beklagar att han ser sig nödsakad att minska ner på sitt engage-

mang på nätverket i Örebro. Vi hoppas emellertid att Tomas även i framtiden

ska bli en stöttepelare för vårt nätverk! Vi behöver Ditt kunnande och Din erfa-

renhet!


Har Du förstånd, mod och kraft?


När Du läst så långt som hit hoppas vi att Du ska ha förstånd och mod och

kraft att inse att vårt manliga nätverk nu i större utsträckning än någonsin är bero-

ende av Dina insatser. Vi hoppas på Din medverkan för att vi ska kunna fullgöra

vårt uppdrag som värnare av kvinnofrid och jämställdhet och motkraft mot mäns

våld och övergrepp!


.....................................................................................................................

 


Viktiga möten: 3:e lördagen i resp månad utom i juli!


Lördag 16.6 kl 17.00, Lokal: Harrys

Förslag till programpunkter:


1. Information om det pilotprojekt med Mansgrupper inom SFI (svenskunder-

visning för invandrare) som representanter för Nätverket Män för kvinnofrid i Örebro

bedrivit under maj - juni 2007 i samverkan med SFI.

2. Överläggningar om ev fortsatt verksamhet med Mansgrupper inom SFI

under höstterminen byggt på medverkan från vårt Nätverk.

3. Information om kurser och aktiviteter inom projektet "INGEN SER OSS",

ett bildningsmaterial om våld, maskulinitet och jämställdhet från Amphi

Produktion.

Intresse av att delta i kursprogram? Vad kan jag göra?

Konkreta åtgärder och fortsatt förebyggande arbete?

(amphi produktion [email protected] www.amphi.se)

4. Fortsatt verksamhet i Nätverket för kvinnofrid i Örebro.

5. Övriga frågor

.................................................................................................................


Lördag 18.8 kl 17.00, Lokal: Harrys

Preliminära programpunkter:


1. Överläggningar och planering av ev fortsatt verksamhet med Mansgrup-


per inom SFI byggt på medverkan från vårt Nätverk.


2. Ev deltagande i kurser och ev verksamhet inom Amphiprojektet.

3. Fortsatt verksamhet i Nätverket Män för kvinnofrid i Örebro

4. Övriga frågor

Trevlig sommar!

Arne Dahlström